Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Sikkerhetsdatablad ikke publisert Hjelp

Leverandøren har ikke publisert sikkerhetdatablad for produktet på PIB. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad. Kontakt leverandøren på adressen nedenfor for å få datablad for produktet.

Du kan også forsøke et databladsøk hos systemleverandør.

Ansvarlig virksomhet

Reichhold AS, P.O. Box 2061, NO-3202 Sandefjord, Norge (Virksomhetsnr: 973066153)
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 08-12-2015

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

31281    (Status: Under behandling)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier Hjelp

Helseskadelig
R10 Brannfarlig.
R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.
R48/20 Farlig: Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding
R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

Bransjer

22.2 PRODUKSJON AV PLASTPRODUKTER (526)
30.1 BYGGING AV SKIP OG BÅTER (62)

Produkttyper

B20300 ANDRE BINDEMIDLER (234)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for NORPOL FI-SERIES er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for NORPOL FI-SERIES er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.