Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Sikkerhetsdatablad ikke publisert Hjelp

Leverandøren har ikke publisert sikkerhetdatablad for produktet på PIB. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad. Kontakt leverandøren på adressen nedenfor for å få datablad for produktet.

Du kan også forsøke et databladsøk hos systemleverandør.

Ansvarlig virksomhet

3b-Fibreglass Norway AS, Postboks 42, NO-4795 Birkeland, Norge (Virksomhetsnr: 919742356)
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 08-12-2015

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

16716    (Status: Tilfredsstillende deklarert)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier Hjelp

Helseskadelig
R10 Brannfarlig.
R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Bransjer

23.1 PRODUKSJON AV GLASS OG GLASSPRODUKTER (42)

Produkttyper

B20300 ANDRE BINDEMIDLER (234)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for JJR4 er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for JJR4 er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.