Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Sikkerhetsdatablad ikke publisert Hjelp

Leverandøren har ikke publisert sikkerhetdatablad for produktet på PIB. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad. Kontakt leverandøren på adressen nedenfor for å få datablad for produktet.

Du kan også forsøke et databladsøk hos systemleverandør.

Ansvarlig virksomhet

BAYER MATERIAL SCIENCE AG co/Bayer MaterialScience, Alsvej 29, DK-8940 Randers SV, Danmark
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 08-12-2015

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

22183    (Status: Tilfredsstillende deklarert)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til CLP Hjelp

Akutt giftig Helsefare Kronisk helsefare
FARE
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft .
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bransjer

20.1 PRODUKSJON AV KJEMISKE RÅVARER, GJØDSEL OG NITROGENFORBINDELSER, BASISPLAST (110)

Produkttyper

B20300 ANDRE BINDEMIDLER (234)
R30100 SYNTESERÅVARER OG MELLOMPRODUKTER (462)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for DESMODUR T 80 er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for DESMODUR T 80 er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.