Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Siste sikkerhetsdatablad for produktet (se tidligere versjoner)

Sist revidert 2014-03-27.

Kopiere lenken til dine egne websider/systemer. Lenken vil gi den siste versjonen av dette datablad med aktiv status. Hvis leverandører sletter/deaktiviserer alle versjoner av et datablad, vil lenken informere om det. http://www.pib.no/Print.aspx?Gui/HmsPage&di=7080

Ansvarlig virksomhet

Harald A.Møller AS, Frysjavn.31-Pb.6671 Etterstad, NO-0609 Oslo, Norge (Virksomhetsnr: 973100068)
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 08-12-2015

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

310159, 319256 (Ihht. sikkerhetsdatabladet)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier Hjelp

Irriterende
R11 Meget brannfarlig.
R22 Farlig ved svelging.
R34 Etsende.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.
R67 DAMP KAN FORÅRSAKE DØSIGHET OG SVIMMELHET

Bransjer

45.2 VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV MOTORVOGNER, UNNTATT MOTORSYKLER (2792)
PR.1 PRIVAT ANVENDELSE (4898)

Produkttyper

B18100 BILPLEIEMIDLER, GENERELT (214)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for Rensemiddel D 600100 M1 er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for Rensemiddel D 600100 M1 er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.