Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Sikkerhetsdatablad ikke publisert Hjelp

Leverandøren har ikke publisert sikkerhetdatablad for produktet på PIB. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad. Kontakt leverandøren på adressen nedenfor for å få datablad for produktet.

Du kan også forsøke et databladsøk hos systemleverandør.

Ansvarlig virksomhet

Troy Corporation, 8 Vreeland Road PO Box 955, Florham Park Nj 07932-0955
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 08-12-2015

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

11283    (Status: Bare reg. som råstoff)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier Hjelp

MiljøskadeligHelseskadelig
R20/22 Farlig ved innånding og svelging.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.

Bransjer

Ingen definert.

Produkttyper

B15310 KONSERVERINGSMIDDEL TIL BRUK I BEHOLDERE (PT6) (166)
B15315 TREBESKYTTELSESMIDDEL (PT8) (106)
B15320 KONSERVERINGSMIDDEL FOR OVERFLATER (PT7) (60)
B15330 KONSERVERINGSMIDDEL FOR FIBER, LÆR, GUMMI OG POLYMERISERT MATERIAL (PT9) (14)
B15340 KONSERVERINGSMIDDEL FOR BYGGNINGSSTEN (PT10) (36)
B15370 BESKYTTELSESMIDDEL FOR VÆSKER SOM ANVENDES VED METALLBEARBEIDING (PT13) (44)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for TROYSAN POLYPHASE P-100 er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for TROYSAN POLYPHASE P-100 er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.