Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Sikkerhetsdatablad ikke publisert Hjelp

Leverandøren har ikke publisert sikkerhetdatablad for produktet på PIB. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad. Kontakt leverandøren på adressen nedenfor for å få datablad for produktet.

Du kan også forsøke et databladsøk hos systemleverandør.

Ansvarlig virksomhet

Troy Chemical Company B.V., Uiverlaan 12E, NL-3145 XN Maassluis, Netherlands
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 08-12-2015

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

317851    (Status: Tilfredsstillende deklarert)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til CLP Hjelp

Etsende Helsefare Miljøfare
FARE
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bransjer

20 PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJEMISKE PRODUKTER (2915)

Produkttyper

B15310 KONSERVERINGSMIDDEL TIL BRUK I BEHOLDERE (PT6) (166)
B15320 KONSERVERINGSMIDDEL FOR OVERFLATER (PT7) (60)
B15330 KONSERVERINGSMIDDEL FOR FIBER, LÆR, GUMMI OG POLYMERISERT MATERIAL (PT9) (14)
B15340 KONSERVERINGSMIDDEL FOR BYGGNINGSSTEN (PT10) (36)
B15370 BESKYTTELSESMIDDEL FOR VÆSKER SOM ANVENDES VED METALLBEARBEIDING (PT13) (44)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for Polyphase P100 er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for Polyphase P100 er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.