Det finnes ingen godkjenningsordning for datablader.

Tilfredsstillende deklarert betyr at alle pliktige opplysninger er oppgitt. Feil kan allikevel forekomme. Det er virksomheten selv som har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger. Ikke tilfredsstillende deklarert betyr at virksomheten ikke har oppgitt alle pliktige opplysninger til Miljødirektoratet produktregisteret.

Virksomheten har mulighet til å registrere miljømerkene Svanen og EU blomsten for sine produkter.

Faremerkingen slik den er gitt av virksomheten.

CLP faremerking slik den er gitt av virksomheten.

Siste sikkerhetsdatablad for produktet (se tidligere versjoner)

Sist revidert 2015-03-16.

Kopiere lenken til dine egne websider/systemer. Lenken vil gi den siste versjonen av dette datablad med aktiv status. Hvis leverandører sletter/deaktiviserer alle versjoner av et datablad, vil lenken informere om det. http://www.pib.no/Print.aspx?Gui/HmsPage&di=7238

Ansvarlig virksomhet

Ljungmann Engros, Industriveien 19, NO-1481 Hagan, Norge (Virksomhetsnr: 971594683)
Informasjon om deklarasjoner fra produktregisteret er sist oppdatert 08-12-2015

Mer om produktet

Deklarasjonsnr Hjelp

311583 (Ihht. sikkerhetsdatabladet)

Svanen eller EU-blomsten Hjelp

Ingen.

Merking i henhold til forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier Hjelp

MiljøskadeligIrriterende
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.

Bransjer

PR.1 PRIVAT ANVENDELSE (4898)

Produkttyper

B15120 DESINFEKSJONSMIDDEL OG ØVRIGE BIOCIDPRODUKTER FOR PRIVAT ANVENDING OG FOR ANVENDING INNEN DEN OFFENTLIG HELSE OG SYKEPLEIE (PT2) (547)
B15340 KONSERVERINGSMIDDEL FOR BYGGNINGSSTEN (PT10) (36)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for Alge- og grønn vekst fjerner er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for Alge- og grønn vekst fjerner er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.