Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Bakgrunn: SDSComXML – et standardisert elektronisk format for utveksling av sikkerhetsdatablad

Miljødirektoratet har ledet et samarbeid mellom myndigheter og leverandører av programvaresystemer for stoffkartotek om utvikling av et felles XML-format for utveksling av sikkerhetsdatablad. SDSComXML er utarbeidet på grunnlag av kravene gitt i REACH-forordningen og den tilhørende veiledningen (Annex II). SDSComXML ivaretar kravene som er gitt i den nye EU-forordningen om klassifisering, merking og emballering (CLP). Med CLP innføres et helt nytt klassifiserings- og merkesystem med nye fareklasser og nye faresymboler og advarselstekster. Dette samsvarer med FNs GHS-system (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), som bygger på transportfaremerking av kjemikalier. SDSComXML vil være i kontinuerlig utvikling for å ivareta alle endringer i veiledningsdokumentasjonen til CLP-forordningen og Annex II til REACH.

Systemleverandører som skal implementere SDSComXml:

Versjoner av SDSComXml-standarden:

VERSJON 4.0 FINAL RELEASE

VERSJON 3.5

VERSJON 2.0

VERSJON 1.0

  • (PIB støtter også denne versjonen)
  • Feltbeskrivelse for XML formatet versjon 1.0: feltbeskrivelse.pdf
  • XML-Schema for sikkerhetsdatablad: sds.xsd

For spørsmål om SDSComXml standarden, kontakt Jan Kraft eller Katrine Brekke.

Ideen bak PiB er at informasjon om kjemiske produkter skal være samlet på et sted. På den måten vil det bli lettere å finne HMS-informasjon om produkter av interesse, og å sammenligne ulike produkter.