Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produktinformasjonsbanken (PIB) er et offentlig nettsted for effektiv utveksling av kjemikalieinformasjon om kjemiske produkter* på det norske markedet. Formålet er å gjøre helse- og miljøinformasjon lettere tilgjengelig slik at bruk av og skader fra farlige kjemikalier reduseres. Giftinformasjonen bruker PIB ved betjening av akutte henvendelser.

Produktinformasjonsbanken ble opprettet i samarbeid mellom Grønt arbeidsliv i praksis (GRIP), Giftinformasjonen og Produktregisteret. I 2006 overførte Miljøverndepartementet ansvaret for driften til Produktregisteret. Statens forurensningstilsyn som senere endret navn til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) overtok driften i 2008. Klif og Direktoratet for naturforvaltning ble ble 1. juli 2013 slått sammen til Miljødirektoratet.

Av personvernhensyn opplyses det at dette nettsstedet bruker Google Analytics, men med ip-logging avslått.

Datagrunnlag
 

1. Åpen informasjon fra produktregisteret
 

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over kjemiske produkter som omsettes i Norge. Alle kjemiske produkter som er klassifisert etter merkeforskriften og som produseres eller importeres i volum på 100 kilo eller mer per år, skal deklareres til produktregisteret. Deklareringsplikten gjelder også produkter som omfattes av forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter og av biocidforskriften. Det er også mulighet for frivillig deklarering av kjemiske produkter.

Åpen informasjon fra produktregisteret overføres til PIB og oppdateres ukentlig. Det er per i dag over 25 000 registrerte kjemiske produkter i produktregisteret. Antallet øker med rundt 500 hvert år. Virksomhetene har i visse tilfeller mulighet til å be om at informasjon om et produkt ikke vises på PIB.

2. Sikkerhetsdatablader fra leverandør
 

Leverandører av kjemiske produkter på det norske markedet inviteres til å publisere sine sikkerhetsdatablad på PIB. Sikkerhetsdatabladene skal være skrevet på norsk og i henhold til Artikkel 31 i Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Det er importør/produsent av produktet som er ansvarlige for kvaliteten på databladet. Det finnes ingen godkjenningsordning for sikkerhetsdatablader.

En del leverandører av kjemiske produkter benytter seg av virksomheter som tilbyr systemer for blant annet lagring, oppdatering og i enkelte tilfeller produksjon av datablad. Eksempler på slike systemleverandører er Essenticon, ECOonline, Cobuilder og Bureau Veritas. Miljødirektoratet samarbeider med noen systemleverandører som tilgjengeliggjør sikkerhetsdatablader direkte på PIB fra systemleverandørenes databaser. Det er ønskelig at flere systemleverandører blir med i samarbeidet.

Leverandørene av kjemiske produkter kan også registrere miljømerkene EU-blomsten og Svanen i tilknytning til annen produktinformasjon i PIB.

PIB inneholder i dag bare et utvalg av datablader, men målsetningen er å få tilgang til alle sikkerhetsdatablader for kjemiske produkter på det norske markedet.

* Med kjemiske produkter mener vi her kjemisk stoffer og stoffblandinger.

PIB skal effektivisere formidlingen av informasjon mellom produsenter og importører av kjemikalier, profesjonelle brukere, vanlige forbrukere og offentlige instanser.